Sri Manavala Mamunigal Taniyan

Srisailesa dayApatram dhIbhaktyAdi gunArnavam |
yatIndra pravanam vandE ramyajAmAtaram munim ||

sri maNavALa mAmunigaL thiruvadigaLE sharaNam