Thirumalai Anandazhvar Taniyan

akhilaatmaguNaavaasam agnyaanatimiraapaham |
aaSritaanaam suSaraNam vandEsnantaarya dESikam ||


Sriimad raamaanujaachaarya Sriipaadaambhoruhadvayam |
saduttamaangasandhaaryam anantaaryamaham bhajE ||


aamnaayavaachaamapi mrugya bhUmaa SriivEnkatakshmaadhara divyadhaama |
dEvosnutaavan pradadhaati yasmai srajam bhajEsnantagurum tamaadyam ||


yatiindra paadaambuja chanchariikam Sriimad dayaapaala dayaikapaatram |
SriivEnkatESaanghriyugaantarangam namaamyanantaaryamanantakrutvaa: ||


jaayaasahaayakaraNiiya mahaatataaka mrutpaaravaahi vatu vEsha vrushaachalEndram |
SriivEnkatEsa dhruta datta manognyagandha srakkanti kantaramanantagurum prapadyE ||


SriivEnkatEsamachirasmayamaana niryaat sowrabhyakumbhasumanopirananyabuddhyaa |
aahlaadayan nijaghanopavanoditaapi: Sriimaan ananta gururanvahamaavirastaam ||