Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Srivaishnava Articles by Azhvar Thirunagari Dr A Thiruvengadaththaiyangar SwamiSwami

Title Script
Ennil Palgunaththan
Tamil