Srivaishnava Articles by Karappangadu Venkatachariar Swami

Title Script
azhagiya maNavALa mAmunigaLum drAviDa vEdAnta samrakShaNamum
Tamil
petra thAyum vaLarththa thAyum
Tamil
Seyyadhana Seyyom
Tamil
shrI mArkkaNdEyarudaiya perumaigaL
Tamil
Srishailesha Mantra Semporul
English (Translated by madhurakavi dAsan)
Srisailesarum Srisailesadayapathrarum
Tamil
Sri Vishnu Sahasranama Adhyayam
Tamil