Srivaishnava Articles by Puttur Krishnaswami Iyengar

Title Script
erumbiyappAvum kOyilaNNanum
Tamil
paramporuL - vaiNava advaitha oppu nOkku
Tamil
periyavAchchAn piLLai vaibhavam
Tamil
thennAchArya sampradhAyamum dEsika sampradhyAmum
Tamil
thirukkachchi nambi vaibhavam
Tamil
thirukkachchi nambigaLin ARu vArththaigaL
Tamil
Traits of a Saint According to Vaishnavism
English
ulagAriyan kAttum uyvupAyam
Tamil
Visishtadvaita Vijayam
Tamil