Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Srivaishnava Articles by Rangaswami Iyengar Swami

Title Script
Purushakara Vaibhavam
Tamil