Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Srivaishnava Articles by Sauriraja Iyengar Swami

Title Script
shrIshaileshadayApAtra vaibhavam
Tamil