Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Srivaishnava Articles by Srirangam Narasimhachariar Swami

Title Script
Vedartha Sangraha Saaram
Tamil