Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Srivaishnava Books by Periyavachchan Pillai

Title Script Size Year
Chatushshloki Vyakhyanam maNi pravALam 7 MB -
Chatushloki Vyakhyanam and Vivaranam Tamil 5.8 MB -
Divya Prabandham - Periyazhvar Thirumozhi Vyakhyanam maNi pravALam 46.5 MB -
Divya Prabandham - Thiruppavai 3000padi Vyakhyanam maNi pravALam 23 MB -
Divya Prabandham - Amalanadhipiran Vyakhyanam maNi pravALam 9.3 MB -
Divya Prabandham - Kanninun Siruththambu Vyakhyanam maNi pravALam 5.73 MB 1879
Divya Prabandham - Mudhal Thiruvandadhi Vyakhyanam maNi pravALam 80.4 MB -
Divya Prabandham - Irandam Thiruvandadhi Vyakhyanam maNi pravALam 109.2 MB -
Divya Prabandham - Moondram Thiruvandadhi Vyakhyanam maNi pravALam 69.5 MB -
Divya Prabandham - Nanmugan Thiruvandadhi Vyakhyanam maNi pravALam 18.7 MB 1900
Divya Prabandham - Thiruvaymozhi Mudhal Paththu Bhagavath Vishayam maNi pravALam 25 MB -
Divya Prabandham - Thiruvaymozhi Irandam Paththu Bhagavath Vishayam maNi pravALam 20 MB -
Divya Prabandham - Thiruvaymozhi Moondram Paththu Bhagavath Vishayam maNi pravALam 24 MB -
Divya Prabandham - Thiruvaymozhi Nangam Paththu Bhagavath Vishayam maNi pravALam 24 MB -
Divya Prabandham - Thiruvaymozhi Aindham Paththu Bhagavath Vishayam maNi pravALam 27 MB -
Divya Prabandham - Thiruvaymozhi Aram Paththu Bhagavath Vishayam maNi pravALam 30 MB -
Divya Prabandham - Thiruvaymozhi Ezham Paththu Bhagavath Vishayam maNi pravALam 25 MB -
Divya Prabandham - Thiruvaymozhi Ettam Paththu Bhagavath Vishayam maNi pravALam 21 MB -
Divya Prabandham - Thiruvaymozhi Onbadham Paththu Bhagavath Vishayam maNi pravALam 20 MB -
Divya Prabandham - Thiruvaymozhi Paththam Paththu Bhagavath Vishayam maNi pravALam 22 MB -
Jitante Stotram Vyakhyanam Mani Pravalam 6.2 MB -
Kaliyan Arulpaadu Tamil 1.4 MB .
Stotra Ratnam Vyakhyanam Mani Pravalam 20 MB -