Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Srivaishnava Books of Swami Ramanujar

Title Script Size Year
Gadya Trayam Sanskrit and Tamil 4.4 MB 1977
Nithya Grantham Sanskrit 7.6 MB -
Sri Bhashyam - Text Sanskrit 36 MB 1914
Srimad Bhagavad Gita with Sri Ramanuja Bhashyam Hindi 36 MB 2004
Srimad Bhagavad Gita with Sri Ramanuja's Bhashyam and Vedanta Desikan's Tatparya Chandrika Sanskrit 36.8 MB .
Vedanta Saara with Sudarshanacharya Shastri's Adhikarana Saravali Sanskrit 40.9 MB 1954
Vedartha Sangraha with Sudarshana Bhatta's Tatparya Deepika Sanskrit 25.8 MB -