Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Srivaishnava Works by Govinda Jeeyar (Yadavaprakasa)

Title Script Size Year
Yatidharma Samucchaya Grantha 18.3 MB 1905