Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Srivaishnava Books by Sudarshana Bhatta (Sudarshansuri, Srutaprakasikacharya)

Title Script Size Year
Vedartha Sangraha with Sudarshana Bhatta's Tatparya Deepika Sanskrit 25.8 MB -