Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Srivaishnava Books by Uttamur Veeraraghavachariar Swami

Title Script Size Year
Agni Rahasya Brahmana Parishkara Sanskrit 0.8 MB 1972
Atharvashikha Upanishad Parishkara Sanskrit 0.4 MB 1972
Gitartham Tamil 11.5 MB 1972
Kathopanishad Parishkara Sanskrit 2.2 MB 1972
Kaushitaki Upanishad Parishkara Sanskrit 1.6 MB 1972
Kenopanishad Parishkara Sanskrit 0.4 MB 1972
Mandukyopanishad Parishkara Sanskrit 0.4 MB 1972
Mantrika Upanishad Parishkara Sanskrit 0.2 MB 1972
Mundakopanishad Parishkara Sanskrit 1.5 MB 1972
Prashnopanishad Parishkara Sanskrit 0.9 MB 1972
Shvetashvatara Upanishad Parishkara Sanskrit 1.8 MB 1972
Subala Upanishad Parishkara Sanskrit 1.8 MB 1972
Upanishad Saaram Tamil 36 MB 1970