Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Srivaishnava Books by Uttamur Veeraraghavachariar Swami

Title Script Size Year
Gitartham Tamil 11.5 MB 1972
Kathopanishad Parishkara Sanskrit 2.2 MB 1972
Kenopanishad Parishkara Sanskrit 0.4 MB 1972
Mandukyopanishad Parishkara Sanskrit 0.4 MB 1972
Mundakopanishad Parishkara Sanskrit 1.5 MB 1972
Prashnopanishad Parishkara Sanskrit 0.9 MB 1972
Upanishad Saaram Tamil 36 MB 1970