Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Srivaishnava Books - Veda Upanishad

Title Author Script Size Year
Bhagavad Gita 62 P B Annangarachariar Swami Tamil 39.8 MB 1953
Bhagavad Gita Saara Sangraham P B Annangarachariar Swami Tamil 6.7 MB 1973
Gitartham Uttamur Veeraraghavachariar Swami Tamil 11.5 MB 1972
Kathopanishad Bhashyam Rangaramanuja Muni Sanskrit 6 MB -
Kathopanishad Bhashyam Translation Dr K C Varadachari Swami and D T Tatacharya Swami English 8.7 MB 1979
Ramanuja on the Bhagavad Gita J A B Van Buitenen English 5.6 MB 1968
Srimad Gita Bhashyam Adhyaya Part 1 - 1-6 (Tamil Translation) V K Ramanujan Swami Tamil 6.8 MB 1928
Srimad Gita Bhashyam Adhyaya Part 2 - 7-12 (Tamil Translation) V K Ramanujan Swami Tamil 5.4 MB 1929
Srimad Gita Bhashyam Adhyaya Part 3 - 13-18 (Tamil Translation) V K Ramanujan Swami Tamil 5.8 MB 1929
Srimad Bhagavad Gita with Sri Ramanuja Bhashyam Hindi 36 MB 2004
Srimad Bhagavad Gita with Sri Ramanuja's Bhashyam and Vedanta Desikan's Tatparya Chandrika Sanskrit 36.8 MB .
Svasti Vachanam (Yajur Veda) - Sanskrit & Tamil 1.8 MB -
Uddhava Gita 1 A V Narasimhachariar Swami Tamil 17.5 MB 1921
Uddhava Gita 2 A V Narasimhachariar Swami Tamil 5.3 MB 1921
Upanishad Saaram Uttamur Veeraraghavachariar Swami Tamil 36 MB 1970
Vedanta Sutras with the Commentary by Ramanuja George Thibaut English 3.5 MB 1904
Yajur Veda Nithyanusandhanam Srivilliputtur Kannan Swami Sanskrit 7 MB 1994