Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Srivaishnava Books - Veda Upanishad

Title Author Script Size Year
Aitareya Upanishad Dravida Bhashya - Tamil 3.2 MB 1899
Atharvashikha Upanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit 0.4 MB -
Bhagavad Gita 62 P B Annangarachariar Swami Tamil 39.8 MB 1953
Bhagavad Gita Saara Sangraham P B Annangarachariar Swami Tamil 6.7 MB 1973
Brihadaranyaka Upanishad Dravida Bhashya - Tamil 30.1 MB 1899
Chandogya Upanishad Dravida Bhashya - Tamil 22.6 MB 1899
Gitartham Uttamur Veeraraghavachariar Swami Tamil 11.5 MB 1972
Kathopanishad Bhashya Rangaramanuja Muni Sanskrit 6 MB -
Kathopanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit 2.2 MB -
Kathopanishad Bhashyam Translation Dr K C Varadachari Swami and D T Tatacharya Swami English 8.7 MB 1979
Kaushitaki Upanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit 1.6 MB -
Kenopanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit 0.4 MB -
Mahopanishad Parishkara Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit 0.1 MB 1972
Mandukyopanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit 0.4 MB -
Mandukyopanishad Dravida Bhashya - Tamil 3.2 MB 1899
Mantrika Upanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit 0.2 MB -
Mundakopanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit 1.5 MB -
Mundakopanishad Dravida Bhashya - Tamil 12.7 MB 1899
Prashnopanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit 0.9 MB -
Prashnopanishad Dravida Bhashya - Tamil 14.3 MB 1899
Ramanuja on the Bhagavad Gita J A B Van Buitenen English 5.6 MB 1968
Shvetashvatara Upanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit 1.8 MB -
Srimad Gita Bhashyam Adhyaya Part 1 - 1-6 (Tamil Translation) V K Ramanujan Swami Tamil 6.8 MB 1928
Srimad Gita Bhashyam Adhyaya Part 2 - 7-12 (Tamil Translation) V K Ramanujan Swami Tamil 5.4 MB 1929
Srimad Gita Bhashyam Adhyaya Part 3 - 13-18 (Tamil Translation) V K Ramanujan Swami Tamil 5.8 MB 1929
Srimad Bhagavad Gita with Sri Ramanuja Bhashyam Hindi 36 MB 2004
Srimad Bhagavad Gita with Sri Ramanuja's Bhashyam and Vedanta Desikan's Tatparya Chandrika Sanskrit 36.8 MB .
Subala Upanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit 1.8 MB -
Svasti Vachanam (Yajur Veda) - Sanskrit & Tamil 1.8 MB -
Taittriya Upanishad Dravida Bhashya - Tamil 28.7 MB 1899
Uddhava Gita 1 A V Narasimhachariar Swami Tamil 17.5 MB 1921
Uddhava Gita 2 A V Narasimhachariar Swami Tamil 5.3 MB 1921
Upanishad Saaram Uttamur Veeraraghavachariar Swami Tamil 36 MB 1970
Vedanta Sutras with the Commentary by Ramanuja George Thibaut English 3.5 MB 1904
Vedartha Sangraha - Hindy Commentary Neelamegacharya Swami Hindi 83.3 MB 1961
Yajur Veda Nithyanusandhanam Srivilliputtur Kannan Swami Sanskrit 7 MB 1994