Srivaishnava Sampradhayam


Srivaishnava Books - Itihasam

Title Author Language Year Notes
Mahabharatam T E Srinivasachariar Swami Tamil - -
Ramayana of Valmiki - Vyakhyanams Raama, Sivasahaaya, Govindaraaja Sanskrit 1983 -
Ramayanam P B Annangarachariar Swami Tamil 1941 -
Valmiki Ramayanam Srinivasan Swami Malayalam - -
Apoorva Ramayanam P B Annangarachariar Swami Tamil - -
Hari Vamsam Part 1 S Ramanuja Iyengar Swami Tamil 1993 -
Hari Vamsam Part 1 S Ramanuja Iyengar Swami Tamil 1993 -
Mahabharatam - Aadi Parvam T E Srinivasachariar Swami Tamil 1923
Mahabharatam - Sabha Parvam T E Srinivasachariar Swami Tamil 1910
Mahabharatam - Vana Parvam 1 T E Srinivasachariar Swami Tamil -
Mahabharatam - Vana Parvam 2 T E Srinivasachariar Swami Tamil -
Mahabharatam - Virata Parvam T E Srinivasachariar Swami Tamil 1912
Mahabharatam - Udyoga Parvam T E Srinivasachariar Swami Tamil -
Mahabharatam - Bheeshma Parvam T E Srinivasachariar Swami Tamil 1919
Mahabharatam - Drona Parvam T E Srinivasachariar Swami Tamil 1922
Mahabharatam - Karna Parvam T E Srinivasachariar Swami Tamil 1923
Mahabharatam - Salya Parvam T E Srinivasachariar Swami Tamil -
Mahabharatam - Sauptika Parvam T E Srinivasachariar Swami Tamil -
Mahabharatam - Stri Parvam T E Srinivasachariar Swami Tamil -
Mahabharatam - Shanti Parvam 1 T E Srinivasachariar Swami Tamil 1930
Mahabharatam - Shanti Parvam 2 T E Srinivasachariar Swami Tamil 1915
Mahabharatam - Anushasana Parvam T E Srinivasachariar Swami Tamil 1923
Mahabharatam - Ashvamedha Parvam T E Srinivasachariar Swami Tamil -
Mahabharatam - Ashramavasika Parvam T E Srinivasachariar Swami Tamil -
Mahabharatam - Mausala Parvam T E Srinivasachariar Swami Tamil -
Mahabharatam - Mahaprastanika Parvam T E Srinivasachariar Swami Tamil -
Mahabharatam - Svargarohana Parvam T E Srinivasachariar Swami Tamil -
Mahabharatam - Hari Vamsam 1 T E Srinivasachariar Swami Tamil -
Mahabharatam - Hari Vamsam 2 T E Srinivasachariar Swami Tamil -
Ramayana of Valmiki - Bala Kandam Raama, Sivasahaaya, Govindaraaja Sanskrit 1983
Ramayana of Valmiki - Ayodhya Kandam Raama, Sivasahaaya, Govindaraaja Sanskrit 1983
Ramayana of Valmiki - Aranya Kandam Raama, Sivasahaaya, Govindaraaja Sanskrit 1983
Ramayana of Valmiki - Kishkinda Kandam Raama, Sivasahaaya, Govindaraaja Sanskrit 1983
Ramayana of Valmiki - Sundara Kandam Raama, Sivasahaaya, Govindaraaja Sanskrit 1983
Ramayana of Valmiki - Yuddha Kandam Raama, Sivasahaaya, Govindaraaja Sanskrit 1983
Ramayana of Valmiki - Uttara Kandam Raama, Sivasahaaya, Govindaraaja Sanskrit 1983
Ramayana of Valmiki - Index of Verses Raama, Sivasahaaya, Govindaraaja Sanskrit 1983
Ramayanam - Bala Kandam P B Annangarachariar Swami Tamil 1941
Ramayanam - Ayodhya Kandam P B Annangarachariar Swami Tamil 1941
Ramayanam - Aranya Kandam P B Annangarachariar Swami Tamil 1941
Ramayanam - Kishkinda Kandam P B Annangarachariar Swami Tamil 1941
Ramayanam - Sundara Kandam P B Annangarachariar Swami Tamil 1941
Ramayanam - Yuddha Kandam P B Annangarachariar Swami Tamil 1941
Ramayanam - Uttara Kandam P B Annangarachariar Swami Tamil 1941
Ramayanam Uttara Kandam Manmatha Nath Dutt English 1894 -
Seetha Charitham Karappangadu Venkatachariar Swami Tamil - -
Sri Ramayana Saram Karappangadu Venkatachariar Swami Tamil 1957 -
Sri Ramayana Saurabham P B Annangarachariar Swami Tamil 1953 -
Valmiki Ramayana Pandit A M Srinivasachariar Swami English 1935 -
Valmiki Ramayanam - Bala Kandam Srinivasan Swami Malayalam 1941
Valmiki Ramayanam - Ayodhya Kandam 1 Srinivasan Swami Malayalam 1939
Valmiki Ramayanam - Ayodhya Kandam 2 Srinivasan Swami Malayalam 1940
Valmiki Ramayanam - Aranya Kandam Srinivasan Swami Malayalam 1940
Valmiki Ramayanam - Kishkinda kandam Srinivasan Swami Malayalam 1940
Valmiki Ramayanam - Sundara Kandam Srinivasan Swami Malayalam 1939
Valmiki Ramayanam - Yuddha Kandam 1 Srinivasan Swami Malayalam 1940
Valmiki Ramayanam - Yuddha Kandam 2 Srinivasan Swami Malayalam 1968
Valmiki Ramayanam - Uttara Kandam Srinivasan Swami Malayalam 1941
Abhayapradaanasaaram Vedanta Desikan Mani Pravalam - -
Kamba Ramayanam Vyakhyanam Vai Mu Gopalakrishnamachariar Swami Tamil - -
Kamba Ramayana Saaram - Aranya Kandam V P Subramanya Mudhaliyar Tamil 1937 -
Kamba Ramayana Saaram - Sundara Kandam V P Subramanya Mudhaliyar Tamil 1936 -
Kamba Ramayanam Vyakhyanam - Bala Kandam Vai Mu Gopalakrishnamachariar Swami Tamil 1964
Kamba Ramayanam Vyakhyanam - Ayodhya Kandam Vai Mu Gopalakrishnamachariar Swami Tamil 1928
Kamba Ramayanam Vyakhyanam - Aranya Kandam Vai Mu Gopalakrishnamachariar Swami Tamil 1936
Kamba Ramayanam Vyakhyanam - Kishkinda Kandam Vai Mu Gopalakrishnamachariar Swami Tamil 1931
Kamba Ramayanam Vyakhyanam - Sundara Kandam Vai Mu Gopalakrishnamachariar Swami Tamil 1939
Kamba Ramayanam Vyakhyanam - Yuddha Kandam 1 Vai Mu Gopalakrishnamachariar Swami Tamil 1932
Kamba Ramayanam Vyakhyanam - Yuddha Kandam 2 Vai Mu Gopalakrishnamachariar Swami Tamil 1932