Srivaishnava Sampradhayam


Srivaishnava Books - Vaibhavam

Title Author Language Year Notes
Acharya Champu Kousika Kavitarkikasimha Vedanthachariar Swami Telugu 1949 -
Acharya Prabhavam Smt Ranganayaki Kallapiran Tamil 1998 -
Arayirappadi Guru Parampara Prabhavam Pinbazhagiya Perumal Jeeyar Mani Pravalam 1927 -
Azhvargal Charithram C R Srinivasa Iyengar Swami Tamil 1922 -
Azhvargal Charithram Vai Mu Satakoparamanujachariar Swami Tamil - -
Bhagavad Ramanujar Kumaravadi Ramanujachariar Swami Tamil 1973 -
Divyasuri Charitam?(with Hindi Translation) Garuda Vahana Pandita, Pandita Madhavacharya Sanskrit, Hindi 1978 -
Guru Parampara Prabhava Saaram P B Annangarachariar Swami Tamil 1975 -
Kooraththazhvan Vaibhavam Unknown Tamil - -
Kooraththazhvan Vaibhavam P B Annangarachariar Swami Tamil - -
Life of Ramanujacharya Alkondavilli Govindacharya Swami English 1906 -
Manavala Mamunigal Vaibhavam P B Annangarachariar Swami Tamil - -
Manavala Mamunigal Vaibhavam Pillailokam Sthalasayanaththuraivar Swami Tamil - -
Manavala Mamunigal Vaibhavam - Srivaishnava Saubhagyam P B Annangarachariar Swami Tamil 1943 -
Manavala Mamunigal Vaibhavamum Sathsampradhaya Sarartha Viseshanglaum P B Annangarachariar Swami Tamil 1970 -
Moovayirappadi Guru Parampara Prabhavam Truthiya Brahmatantra Svatantra Parakala Jeeyar Tamil - -
Parasara Bhatta Dr S Padmanabhan English 1995 -
pUrvAchArya prabhAvam 2 P B Annangarachariar Swami Tamil 1963 -
Ramanuja Vaibhavam P B Annangarachariar Swami Tamil 1950 -
Sri Ramanuja Champu Ramanujacharya Sanskrit 1942 -
Sri Ramanujacharya S Krishnaswami Aiyangar, T Rajagopalachariar, M Rangacharya English 1900's -
Sri Varamangaimuni Vaibhavam Unknown Tamil . -
Thirukkottiyur Nambi Vaibhavam Puttur Krishnaswami Iyengar Swami Tamil 2000 -
Thirukkurungkudi Perarulala Ramanuja Jeeyar Mutt History Unknown Tamil 1955 -
Thirumalai Ananthalwan - A Biography Various English - -
Vedanta Desikan Vaibhavam P B Annangarachariar Swami Tamil 1962 -
Yamunacharya Dr V Varadachariar Swami English 1984 -