Srivaishnava Sampradhayam


Srivaishnava Books - Vedopanishad

Title Author Language Year Notes
Svasti Vachanam?(Yajur Veda) Veda Sanskrit, Tamil - -
upanishad sAram Uttamur Veeraraghavachariar Swami Tamil 1970 -
Veda Vedanta Pundra Vichara Dipam Krishnamachariar Swami (Gomatam Kannan Swami) Tamil 1909 -
Vedanta Saara with Sudarshanacharya Shastri's Adhikarana Saravali Ramanuja Sanskrit 1954 -
Vedanta Sutras with the Commentary by Ramanuja George Thibaut English 1904 -
Vedopanishad Vyakhyanams Multiple English, Sanskrit, Tamil -
Bhagavad Gita Vyakhyanams Multiple Tamil - -
Agni Rahasya Brahmana Parishkara Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit 1972 -
Aitareya Upanishad Dravida Bhashya Unknown Tamil 1899 -
Atharvashikha Upanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni, Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit - -
Bhagavad Gita 62 P B Annangarachariar Swami Tamil 1953 -
Brihadaranyaka Upanishad Dravida Bhashya Unknown Tamil 1899 -
Chandogya Upanishad Dravida Bhashya Unknown Tamil 1899 -
Kathopanishad Bhashya Rangaramanuja Muni Sanskrit - -
Kathopanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni, Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit - -
Kathopanishad Bhashyam Translation Dr K C Varadachari Swami, D T Tatacharya Swami English 1979 -
Kaushitaki Upanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni, Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit - -
Kenopanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni, Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit - -
Mandukyopanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni, Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit - -
Mandukyopanishad Dravida Bhashya Unknown Tamil 1899 -
Mantrika Upanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni, Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit - -
Mundakopanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni, Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit - -
Mundakopanishad Dravida Bhashya Unknown Tamil 1899 -
Prashnopanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni, Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit - -
Prashnopanishad Dravida Bhashya Unknown Tamil 1899 -
Purusha Sukta Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni, Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit - -
Sri Sukta Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni, Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit - -
Uddhava Gita 1 A V Narasimhachariar Swami Tamil 1921 -
Uddhava Gita 2 A V Narasimhachariar Swami Tamil 1921 -