thiru veqkA thiru kAragam
(Kanchipuram)
thiru kArvAnam

perumAL mUlavar: karuNAgaran
thAyAr padhmAmaNi nAchchiyAr
Facing South
Posture Standing
thIrththam akrAya thIrththam
vimAnam vAmana, ramya
prathyaksham gArha maharishi
Travel
 • Located in Periya Kanchipuram, inside Ulagalandha Perumal Kovil.
 • By road from Chennai and other cities.
 • Railway station on Chenglepet-Arakkonam rail path.
 • Features
 • Sannidhi is present in the prakaram of Ulagalandha Perumal Kovil. No further information is available on the original location of the divyadesam.
 • Azhvar Mangalashasanam 1 Pasuram
  Thirumangai Azhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi OrAdhAr kalvi uDaiyEm kulam uDaiyEm
  ArAdhanam uDaiyEm yAm enRu - sIr Ayan
  pUngkAragam kANap pOdhuvAr thAL thalai mEl
  thAngkAr agangkAraththAl