thiru viththuvakkOdu thiru kAtkarai
(Trikkakkara)
thiru mUzhikkaLam

perumAL thirukkAtkaraiyappan
thAyAr perunjchelvanAyagi, vAthsalyavalli
Facing South
Posture Standing
thIrththam kapila thIrththam
vimAnam pushkala
prathyaksham kapila muni
Travel
 • Travel by road from Irinjchalakuda Station, on Alavay-Trichur railway path.
 • About 15 km northeast of Irinjchalakuda Station.
 • Features
 • The Lord in this divyadesam is refered to as Vamana by the locals.
 • Divyadesam has a big festival on Onam.
 • Azhvar Mangalashasanam 11 Pasurams
  Nammazhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi mArkkamum thAm thAm vazhipaDum dheyvamum
  ERka uraippAr sol eNNAdhE - thOl kurambai
  nAL karaiyA munnamE nannenjchE! nAraNanAm
  kATkaraiyARKu ALAgAy kAN