thiru vayindhirapuram thiru kOvalUr
(Thirukkovilur)
thiru aththiyUr

perumAL mUlavar: thrivikraman
utsavar: AyanAr, kOvalan (gOpAlan), dEhalIsan
thAyAr mUlavar: pUngkOval nAchchiyAr
utsavar: pushpavalli
Facing East
Posture Standing
thIrththam peNNaiyARu, kruShNa thIrththam, chakra thIrththam
vimAnam srIkara
prathyaksham bali chakravarththi, mrugaNdu, brahmA, indran, kukshi, saunakar, kAshyapar, kalavar, kuchadvaja, poygaiyAzhvAr, bhUthaththAzhvAr, pEyAzhvAr
Travel
 • On the Vizhuppuram Katpadi train line, 3 km from the Thirukkovilur railway station.
 • Via bus from Cuddalore.
 • Features
 • Vamana Thrivikrama avatara stalam.
 • It is here that the first three Azhvars met and sang the first divya prabandham.
 • One of the pancha Krishnaranya kshetram.
 • Azhvar Mangalashasanam 21 Pasurams
  Thirumangai Azhvar, Poygai Azhvar, Bhoothaththazhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi thAmaraiyAn AdhiyAyth thAvarangkaL IRAna
  sEmam uyirum segam anaiththum - pU maDandhaikku
  Am kO alAyudhan pinnA avadhariththa
  pUngkOval Ayan poruL