thiru kArvAnam thiru kaLvanUr
(Kanchipuram)
thiru pavaLavaNNam

perumAL mUlavar: kaLvar
thAyAr anjchilaivalli nAchchiyAr
Facing West
Posture Standing
thIrththam nithya pushkariNi
vimAnam vAmana
prathyaksham ashvaththa nArAyaNan
Travel
 • Located in Chinna Kanchipuram, inside Kamakshi Amman Kovil.
 • By road from Chennai and other cities.
 • Railway station on Chenglepet-Arakkonam rail path.
 • Features
 • No information on original divyadesam, pushkarini, etc.
 • Azhvar Mangalashasanam 1 Pasuram
  Thirumangai Azhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi paNDE un thoNDAm pazha uyirai ennadhu enRu
  koNDEnaik kaLvan enRu kURAdhE - maNDalaththOr
  puL vAy piLandha puyalE! unaik kachchik
  kaLvA! enRu Odhuvadhu en kaNDu?