thiru pErnagar thiru kaNdiyUr
thiru kUdalUr

perumAL mUlavar: harasAbavimOchana perumAL
utsavar: kamalanAthan
Thayar kamalavalli nAchchiyAr
Facing East
Posture Standing
thIrththam kabAla mOksha pushkariNi, hathya vimOchana thIrththam (padma thIrththam, bali thIrththam)
vimAnam kamalAkruthi
prathyaksham shivA, agastyA
Travel
 • 9-10 km on the bus route from Tanjore to Thiruvaiyaru
 • Features
 • Perumal lifted the curse on Shiva for removing one of Brahma's five heads
 • Azhvar Mangalashasanam 1 Pasuram
  Thirumangai Azhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi pEsa varil thennarangkan pEr ellAm pEsuga vAy
  kEsavanaik kANga vizhi kETka sevi - IsanAr
  uNDi Ur thORum uzhanRu iravAmal thavirththAn
  kaNDiyUr kUppuga en kai