thiru kOzhi thiru karambanUr
(Uththamar Kovil)
thiru veLLaRai

perumAL purushOththaman
thAyAr pUrNavalli, pUrvAdEvi
Facing East
Posture Lying
thIrththam kadhamba thIrththam
vimAnam uthyOga
sthala vruksham kadhalI
prathyaksham brahmA, shivA, uparisaravasu, sanaka sanantAna sanat kumArargaL, Thirumangai Azhvar
Travel
 • 3/4 km north of Srirangam
 • By bus from Trichy and Srirangam
 • Features
 • Shiva is present as Bikshadana Murthy along with his whole family
 • Azhvar Mangalashasanam 1 Pasuram
  Thirumangai Azhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi sila mA thavam seydhum thI vELvi vETTum
  pala mA nadhiyil paDindhum - ulagil
  paramba nUl kaRRum payan illai nenjE!
  karambanUr uththaman pEr kal