thiru kUdalUr thiru kaviththalam
(Kapisthalam)
thiru puLLambUthangkudi

perumAL mUlavar : gajEndra varadan
utsavar : Atrangkarai kidakkum kaNNan
thAyAr ramAmaNivalli, poRRAmaRaiyAL
Facing East
Posture Lying
thIrththam gajEndra pushkariNi, kapila thIrththam
vimAnam gaganAkruthi
prathyaksham siriya thiruvadi, gajEndran
Travel
 • By road from Papanasam Railway Station
 • By Thiruvaiyaru bus from Kumbakonam
 • Features
 • Gajendra moksham happened here
 • Azhvar Mangalashasanam 1 Pasuram
  Thirumazhisai Azhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi kANiyum illamum kaipporuLum InROrum
  pENiya vAzhkkaiyum pEruRavum - sENil
  puviththalaththil inbamum pongkaravam ERik
  kaviththalaththil kaN thuyilvOn kAl