thiru kOttiyUr thiru pullANi
(Dharbasayanam)
thiru meyyam

perumAL mUlavar: kalyANa jagannAthan (dheyvachchilaiyAr), chakravarththi thirumagan
thAyAr kalyANavalli and padmAsani
Facing East
Posture Standing, Dharbasayanam
thIrththam hEma thIrththam, chakra thIrththam, ratnAkara samudram
vimAnam kalyANa
sthala vruksham ashvaththa
prathyaksham ashvaththa nArAyaNan, pullAraNya muni, samudra rAjan
Travel
 • By bus or train to Ramanathapuram and then by bus from there.
 • Features
 • In the Chakravarththi Thirumaan sannidhi, Lakshmana peforms kainkaryam as Adisesha.
 • Adisethu is 3 km from here.
 • Azhvar Mangalashasanam 21 Pasurams
  Thirumangai Azhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi madha yAnaik kOL viDuththu mAmudhalai konRa
  kadhaiyAl idhayam karaiyum - mudhalAya
  pullANi mAlE! puRaththOr pugazh iruppu
  val ANi en sevikku mARu


  Stotra
 • Thiruppullani Maalai