thiru nIragam thiru pAdagam
(Pandava Dhoothar Kovil, Kanchipuram)
thiru nilAththingkaLthuNdam

perumAL mUlavar: pANdava dhUthar
thAyAr rukmiNi, sathyabAmA
Facing East
Posture Sitting
thIrththam mathsya thIrththam
vimAnam chakra, vEdhakOti
prathyaksham hArItha muni, janamajEya
Travel
 • Located in Periya Kanchipuram, near Gangaikondan Mandapam.
 • By road from Chennai and other cities.
 • Railway station on Chenglepet-Arakkonam rail path.
 • Features
 • Arulala Perumal Emberumanar has a sannidhi here.
 • Manavala Mamunigal mangalshasanam.
 • Azhvar Mangalashasanam 6 Pasurams
  Thirumazhisai Azhvar, Thirumangai Azhvar, Bhoothaththazhvar, Peyazhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi thavam purindha chEthanaraich chandhiran Adhiththan
  sivan piraman indhiranAch seygai - uvandhu
  thiruppADagam maruvum sengkaNmAl than mArbu
  iruppAL thagavuraiyAlE


  Resources
 • Images