thiru Ali thiru thEvanArthogai
(Madhava Perumal Sannidhi, Keezhachchalai)
thiru theRRiyambalam

perumAL mUlavar: dheyvanAyagan
utsavar: mAdhava perumAL
thAyAr kadalmagaL nAchchiyAr
utsavar: mAdhava nAyagi
Facing East
Posture Standing
thIrththam shObana pushkariNi, dEvasabhA pushkariNi
vimAnam shObana
prathyaksham vasishtar
Travel
 • 4 km by road from Thirunangur
 • 6 km from Seergazhi railway station
 • Features
 • One of the 11 Thirunangur divyadesams.
 • Devas are supposed to have gathered here for a discussion, hence the name.
 • Azhvar Mangalashasanam 10 Pasurams
  Thirumangai Azhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi Arkkum valampuriyAl aNDamum eNDisaiyum
  kArkkaDalum veRpum kalangkinavAl - sIrkkum
  thiruththEvanArthogai mAl sevvAy vaiththUdhath
  tharuththEvanAr thogaiyum sAyndhu


  Articles
 • thiruninRavUr - by Pillailokam Sthalasayanaththuraivar Swami