thiru vadamadhurai thiru thuvarApathi
(Dwaraka)
thiru singavEL kunRam

perumAL mUlavar: kalyANa nArAyaNan, dvArakAdeesan (Dwarakanathji)
thAyAr kalyANa nAchchiyAr (Lakshmisri), rukmiNi, ashtamahishigaL
Facing West
Posture Standing
thIrththam gOmathI nadhi, river-ocean confluence
vimAnam hemakUta
prathyaksham draupadi
Travel
 • 4 km from Dwaraka railway station, which is 32 km from Oga Harbor.
 • By bus from Ahmedabad.
 • Features
 • Per Dwaraka (Oga Harbor), Prabhasa Theerththam (Varaaval Station), Raivatha mountain (Girinar, Junagat Station), Krishna Temple (Balaka Station)
 • One of the seven places where moksha can be attained.
 • 5000 year old temple.
 • Krishna built the place with the help of Vishvakarma.
 • Azhvar Mangalashasanam 13 Pasurams
  Periyazhvar, Andal, Thirumangai Azhvar, Thirumazhisai Azhvar, Nammazhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi thiRam thiRamAth thAm thuykkum thInjchuvaiyai nAdi
  aRam thiRambip pAdhagar Or aivar - naRunthuLava
  mA thuvaraiyOnE! manam thuNaiyAk koNdennaik
  kAdhuvar aiyO! mey kalandhu