thiru vaikuntham thiru varaguNamangkai
(Naththam)
thiru puLingkudi

perumAL mUlavar: vijayAsana perumAL
thAyAr varaguNavalli, varaguNamangkai
Facing East
Posture Seated
thIrththam agni thIrththam, dEva pushkariNi
vimAnam vijayakOti
prathyaksham agni, rOmasa munivar, sathyavAn
Travel
 • 3 km from east of Srivaikuntam divyadesam, on Thirunelveli-Srivaikuntam railway path.
 • By bus from Thirunelveli - about 30 km.
 • Features
 • Perumal is seated while Adisesha holds the umbrella.
 • One of the Nava Thiruppathis.
 • Manavala Mamunigal mangalashasanam.
 • Azhvar Mangalashasanam 1 Pasuram
  Nammazhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi kAlamum nOyum karudhAdha annaimIr!
  vElan veRiyai vilakkumingaL - mAlAm
  varagUnamangkaiyan thAL vaNthuzhAy mEl A
  dhara guNa mangkai thanakku