thiru AdhanUr

Mangalashasanam: 1 Pasuram

Azhvar Pasuram Verse
Thirumangai Azhvar Periya Thirumadal
  • 130 (2674)