thiru kudandhai
(Kumbakonam)

Mangalashasanam: 51 Pasurams

Azhvar Pasuram Verse
Periyazhvar
 • Periyazhvar Thirumozhi
 • 2.5.2, 2.5.6 (173, 177)
 • 2.7.7 (188)
 • Andal
 • Nachchiyar Thirumozhi
 • 13.1 (628)
 • Thirumazhisai Azhvar
 • Thiruchchandhaviruththam
 • 56 - 61 (807 - 812)
 • Thirumangai Azhvar
 • Periya Thirumozhi
 • 1.1.2 , 1.1.7 (949, 954)
 • 1.5.4 (991)
 • 2.4.1 (1078)
 • 3.6.5, 3.6.8 (1202, 1205)
 • 5.5.7 (1394)
 • 6.8.9 (1526)
 • 6.10.1 (1538)
 • 7.3.3 (1570)
 • 7.6.9 (1606) (1732, 1759, 1853, 1949, 1975, 2010, 2037, 2045)
 • 8.9.5 (1732)
 • 9.2.2 (1759)
 • 10.1.6 (1853)
 • 10.10.8 (1949)
 • 11.3.4 (1975)
 • 11.6.9 (2010)
 • Thirumangai Azhvar
 • Thirukkurunthandagam
 • 6, 14 (2037, 2045)
 • Thirumangai Azhvar
 • Thirunedunthandagam
 • 17, 19, 29 (2068, 2070, 2080)
 • Bhoothaththazhvar
 • Irandam Thiruvandhadhi
 • 70, 97 (2251, 2278)
 • Peyazhvar
 • Moonram Thiruvandhadhi
 • 30, 62 (2311, 2343)
 • Thirumazhisai Azhvar
 • Nanmugan Thiruvandhadhi
 • 36 (2417)
 • Thirumangai Azhvar
 • Thiruvezhukutrirukkai
 • 2672 (2672)
 • Thirumangai Azhvar
 • Siriya Thirumadal
 • 73 (2673)
 • Thirumangai Azhvar
 • Periya Thirumadal
 • 114 (2674)
 • Nammazhvar
 • Thiruvaymozhi
 • 5.8 (3194 - 3204)