thiru naRaiyUr
(Nachchiyar Kovil)

Mangalashasanam: 110 Pasurams

Azhvar Pasuram Verse
Thirumangai Azhvar
 • Periya Thirumozhi
 • 2.4.1 (1078)
 • 4.9.2 (1329)
 • 6.3.3 (1470)
 • 6.4 (1478-1487)
 • 6.5 (1488-1497)
 • 6.6 (1498-1507)
 • 6.7 (1508-1517)
 • 6.8 (1518-1527)
 • 6.9 (1528-1537)
 • 6.10 (1538-1547)
 • 7.1 (1548-1557)
 • 7.2 (1558-1567)
 • 7.3 (1568-1577)
 • 7.7.4 (1611)
 • 8.2.2 (1659)
 • 10.1.5 (1852)
 • Thirumangai Azhvar
 • Thirunedunthandagam
 • 16, 17 (2067, 2068)
 • Thirumangai Azhvar
 • Siriya Thirumadal
 • 71 (2673)
 • Thirumangai Azhvar
 • Periya Thirumadal
 • 73, 133 (2674)