thiru pirudhi
(Manasarovar)

Mangalashasanam: 10 Pasurams

Azhvar Pasuram Verse
Thirumangai Azhvar Periya Thirumozhi
  • 1.2 (958 - 967)