thiru sALakkirAmam
(Shaligram)

Mangalashasanam: 12 Pasurams

Azhvar Pasuram Verse
Periyazhvar
  • Periyazhvar Thirumozhi
  • 2.9.5 (206)
  • 4.7.9 (399)
  • Thirumangai Azhvar
  • Periya Thirumozhi
  • 1.5 (988 - 997)