Srivaishnava Sampradhayam


Mudhalayiram

Index Pasuram Name Subject Text Commentary Upanyasam MultiMedia
Thiruppallandu - Periyazhvar
1 1 Thiruppallandu Kappu Link Link Link
Periyazhvar Thirumozhi - Periyazhvar Link Link
Periyazhvar Thirumozhi Mudhal Paththu - Periyazhvar
13 1.1 Vanna Madangkal Kannan Thiruvavatharach Chirappu Link Link
23 1.2 Seedhakkadal Kannanadhu Thirumeni Azhagaip Padhadhikesanthamaga Anubaviththal Link
44 1.3 Manikkam Katti Kannanaith thottililittuth thAlAttudhal: thAlapparuvam Link
54 1.4 Than Mugaththu Chandhiranai Azhaiththal: Ambulipparuvam Link
64 1.5 Uyya Ulagu Thalaiyai nimirththu mugaththai asaiththu aadudhal: Sengkeeraipparuvam Link
75 1.6 Manikka Kinkini Kaikotti Vilaiyadudhal : Chappanip Paruvam Link
86 1.7 Thodar Sangilikai Thalarnadai Nadaththal: Thalarnadaipparuvam Link
97 1.8 Ponniyal AnaiththukkoLLa azhaiththal: Achchopparuvam Link
108 1.9 Vattunaduve Than mudhugai kattikkoLLumpadi Kannanai azhaiththal Link
Periyazhvar Thirumozhi Irandam Paththu - Periyazhvar
118 2.1 Mechchudhu Poochchi kaatti vilaiyaadudhal Link
128 2.2 Aravanaiyay Kannanai mulaiyunna azhaiththal Link
139 2.3 Poyppadu Panniru Namam: Kadhu Kuththudhal Link
152 2.4 Vennaiyalaindha Kannanai Neerada Azhaiththal Link
162 2.5 Pinnai Manalanai Kannan kuzhal vara kakkaiyai va ennal Link
172 2.6 Velikkol Kakkaiyai Kannanukku kol kondu vara vilambudhal Link
182 2.7 Anirai Kannanai poochchooda azhaiththal Link
192 2.8 Indhiranodu Kannanai dhruShti dosham varAdapaDi thiruvandikkappiDa azhaiththal Link
202 2.9 Venney Vizhungi Venney kalavadal mudhaliya bala kreedai varnanam Link
213 2.10 Arril Irundhu Ayarmangkaiyar yasodhai pakkal kannan theembugaLaik koori muraiyidudhal Link
Periyazhvar Thirumozhi Moondram Paththu - Periyazhvar
223 3.1 Thannerayiram YasOdai piratti kannanadhu athimanusha seshtidhangkalai kandu mulai kodukka anjchudhal Link
234 3.2 Anjana Vannanai YasOdhai piratti kannanai kanrin pin pokkinadhai enni anuthapiththal Link
244 3.3 Seelai Kudhambai Kannan kanrugam meyththu varak kaNDu yasodhai magizhdhal Link
254 3.4 Thazhaigalum Kaalip pinne varum kannanaik kandu idaikkanniyar kamurudhal Link
264 3.5 Attukkuvi Kannan govardhana giriyaik kudaiyAgak kondu kalmazhai thaduththu ayaraiyum aniraiyaiyum padhukaththal Link
275 3.6 Navalam Kannan pullangkuzhal oodhal sirappu Link
286 3.7 Aiyapuzhudhi Thirumalinidaththu eedupatta thalaimagaL ilamai kandu narray irangkum pasuram Link
297 3.8 nalladhOr thAmarai thalaimaganuDan senRa thalaimagaLaik kuRiththu thAy palapaDi varundhik kURum pAsuram Link
307 3.9 ennAdhan kruShNAvathAra rAmAvathArangkaLin guNa chEShTidhangkaLai iraNDu thOzhiyar edhir edhirAgak kURi undhi paRaththal Link
318 3.10 neRindha karungkuzhal ilangkaikku thUdhu senRa thiruvaDi pirATTiyaik kaNDu, chakkaravarththith thirumagan kURiya sila aDaiyALangkaLaik kURik kaNaiyAzhi koDuththuk kaLippiththal Link
Periyazhvar Thirumozhi Nangam Paththu - Periyazhvar
328 4.1 kadhirAyiram sarvEshvaranaik kANa vENum enRu thEDuvAr silarum, kaNDAr silarumAgak kURudhal Link
338 4.2 alambA veruTTA thirumAlirunjchOlai malaich chiRappu Link
349 4.3 uruppiNi nangkai thirumAlirunjchOlaimalaiyin siRappu Link
360 4.4 nAvakAriyam mukkaraNangkaLAlum thirukkOTTiyUrai anubavippavaraik koNDADiyum, avvARu anubaviyAdha avaiShNavarai izhiththum kURudhal Link
371 4.5 AsaivAy bagavAniDaththil IDupaDAmal irukkum samsArigaLukku hithOpadhEsam seydhal Link
381 4.6 kAsungkaRaiyuDai peRRa piLLaigaLukkup paramapuruShanuDaiya thirunAmangkaLai iTTu azhaikkumpaDi manam thirundhAdhArkku upadhEsiththal Link
391 4.7 thangkaiyai mUkkum dhEvaprayAgai enRu vazhangkum kaNDam ennum thiruppadhiyin perumai Link
402 4.8 mAthavaththOn thiruvarangkam periya kOyilin perumai 1 Link
412 4.9 maravaDiyai thiruvarangkam periya kOyilin perumai 2 Link
423 4.10 thuppuDaiyArai andhima kAlaththil kaDAkShikkumpaDi appOdhaikku ippOdhE periya perumAL thiruvaDigaLil charaNam pugudhal Link
Periyazhvar Thirumozhi Aindham Paththu - Periyazhvar
433 5.1 vAkkuththUymai naichyAnusandhAnam Link
443 5.2 neykkuDaththai thammiDaththu emperumAn thiruppadhigaLiR pOlE virumbip pugundhadhanAl, nOygaLai agalumpaDi AzhvAr kURudhal Link
453 5.3 dhukkach chuzhalaiyai thirumAlirunjchOlai emperumAnaip pOga oTTEn enRu thaDuththal Link
463 5.4 senniyOngku emperumAn thamadhu thiruvuLLaththil pugundhamaiyAl AzhvAr thAm peRRa nanmaigaLaik kURi ugaththal Link
Thiruppavai - Andal
474 474 Thiruppavai Pavai Nonbu Link Link Link
Nachchiyar Thirumozhi - Andal Link Link
504 1 thaiyoru thingkaLum kaNNanODu kUTTumpaDi kAmanaith thozhudhal Link
514 2 nAmamAyiram iDaip peNgaL siRRil sidhaikka vENDA enRu kaNNanai vENDudhal Link
524 3 kOzhi azhaippadhan kaNNan kavarndha kURaigaLaik kanniyar iraththal Link
534 4 theLLiyAr palar kUDalizhaiththal Link
545 5 mannu perumpugazh emperumAnaik kUvi azhaikkumpaDi kuyilai vENDudhal Link
556 6 vAraNamAyiram Ayanai maNam seydhu koLvadhAgath thAn kaNDa kanAvaith thalaivi thOzhikkuk kURudhal Link
567 7 karuppUram nARumO pAnjchachanniyaththaip padmanAbanODum suRRamAkkudhal Link
577 8 viNNIla mElAppu mEga viDu thUdhu Link
587 9 sindhurach sempoDi thirumAlirunjchOlai azhagarai vazhipaDudhal Link
597 10 kArkkODal pUkkAL thalaivi pirindha nilaiyil pirivARRAdhu varundhik kURudhal Link
607 11 thAmugakkum thalaivi thiruvarangkan seygaiku manam poRAdhu thAymAr mudhaliyOrai nOkki varundhik kURudhal Link
617 12 maRRirundhIrgaTku thalaivi kaNNan uLLa iDaththil thannaik koNDu viDumpaDi uRRArai vENDudhal Link
627 13 kaNNan ennum thalaivi kaNNan aNindha ADai mudhaliyavaRRAl than vATTaththaith thaNikka vENDudhal Link
637 14 paTTi mEyndhu virundhAvanaththE paramanaik kaNDamai kURudhal Link
Perumal Thirumozhi - Kulasekhara Azhvar Link Link
647 1 iruLiriyach chuDarmaNigaL thiruvarangkanaik kaNDu kaLikka AsaippaDudhal Link
658 2 thETTaRum thiRal arangkan meyyaDiyAradhu aDimaith thiRaththil IDupaDudhal Link
668 3 meyyil vAzhkkaiyai AzhvAr arangkanukku aDiyArAy ulagaththArODu thAm sErAmai Link
677 4 UnERu AzhvAr thiruvEngkaDa malaiyil EdhEnumAga virumbudhal Link Link
688 5 tharuthuyaram viRRuvakkOTTammAn viShayamAga: AzhvAr thamadhu Akinjchanya ananyagathithvangkaLaith theriviththal Link
698 6 ErmalarppUngkuzhal Aychchiyar UDi amalanai eLgi uraiththalananyagathithvangkaLaith theriviththal Link
708 7 AlainIL karumbu kaNNanadhu bAla lIlaigaLaik kANap peRAdha dhEvakiyin pulambal Link
719 8 mannupugazh chakravarththith thirumaganaik kausalaiyAr thAlATTum pAsuram Link
730 9 vanthALin iNai thanayan vanam pugath dhasarathan pulambudhal Link
741 10 angkaNeDu madhiL srIrAmAyaNa kadhaich churukkam - thiruchchithrakUDam Link
Thiruchchandha Viruththam - Thirumazhisai Azhvar
752 752 Thiruchchandha Viruththam Link Link Link
Thirumaalai - Thondaradippodi Azhvar
872 872 Thirumaalai thiruvarangkaththu emperumAn viShayam Link Link Link
Thiruppalliyezhuchchi - Thondaradippodi Azhvar
917 917 Thiruppalliyezhuchchi srIrangkanAdhanaith thuyil uNarththal Link Link Link
Amalanadhipiran - Thiruppanazhvar
927 927 Amalanadhipiran azhagiya maNavALanadhu thirumEni azhagil pAdhAdhi kEsAnthamAga IDupaDudhal Link Link Link
Kanninun Siruththambu - Madhurakavi Azhvar
937 937 Kanninun Siruththambu Nammazhvar Vishayam Link Link Link