Srivaishnava Sampradhayam


Nangamayiram

Index Pasuram Name Subject Text Commentary Upanyasam MultiMedia
Thiruvaymozhi - Nammazhvar
Thiruvaymozhi Mudhal Paththu - Nammazhvar Link
2675 1.1 uyarvaRa uyarnalam emperumAn thiruvaDigaLilE nithya kaingkaryam paNNumpaDi AzhvAr tham thiruvuLLaththukku upadhEsiththal Link
2686 1.2 vIDumin 'bhagavath bhakthiyaip paNNi AshrayiyungkOL' enRu piRarkku upadhEsiththal Link
2697 1.3 paththuDai emperumAnadhu saulabyaththai aruLich cheydhal Link
2708 1.4 anjchiRaiya emperumAnadhu pizhai poRukkum guNaththaip paRRAsAgak koNDu thalaimagaL paRavai mudhaliyavaRRaith thUdhu sella viDudhal Link
2719 1.5 vaLavEzh AzhvAr emperumAnadhu vailakShaNyaththai anusandhiththu agalath thEDa, emperumAn thannuDaiya sIlaguNaththAlE AzhvAraich sErththuk koLLudhal Link
2730 1.6 parivadhil 'emperumAn eLidhAga ArAdhikkath thakkavan' enRu upadhEsiththal Link
2741 1.7 piRaviththuyar emperumAnaip paRRuvadhu miga inidhAy irukkum enal Link
2752 1.8 ODumpuL Isvaran yAvariDaththilum vAsiyillAmal Arjava (semmai) guNam uDaiyavan enRu aruLich seydhal Link
2763 1.9 ivaiyumavaiyum Isvaran poRukkap poRukkath tham avayavangkaLODu kalandhu anubavippiththa kalaviyai AzhvAr aruLich cheydhal Link
2774 1.10 porumAnILpaDai Isvaran nirhEthukamAgath thannai upagarippavan ena aruLich cheydhal Link
Thiruvaymozhi Irandam Paththu - Nammazhvar Link
2785 2.1 vAyumthirai kalandha emperumAn maRaiya niRka, AzhvAr oru pirATTi nilai aDaindhu achEthanangkaLum thiryakkugaLum thammODu okkath thunbuRuvadhAga eNNip pulambudhal Link
2796 2.2 thiNNanvIDu emperumAnuDaiya parathvaththai ithihAsa purANa prakriyaiyAlE avathAraththilE anusandhiththup parOpadhEsam seydhal Link
2807 2.3 UnilvAzh AzhvAr bagavadh anubavaththaip pUrNamAgap peRRu, usAththuNaiyAna nithyasUrigaLODu eppOdhu kUDappOgiROm enRu AsaippaDudhal Link
2818 2.4 ADiyADi nithyasUrigaLODu kUDappeRAmaiyAl, miga vATTamuRRu mayangkiya parAngkusa nAyagiyin nilaiyaith thAy kURum pAsuram Link
2829 2.5 anthAmaththanbu Isvaran thanadhu divyabhUshaNa divyAyudha divyAvayava sauntharyangkaLODu vandhu kalakka, adhanAl AzhvAr thunbam thIrndhu inbuRudhal Link
2840 2.6 vaikunthA AzhvAradhu naichyAnusandhAnaththaik kaNDu emperumAn ivaradhu pirivaich sangkiththu naiya, AzhvAr achchangkaiyaip pOkkudhal Link
2851 2.7 kEsavanthamar emperumAnadhu thiruvaruLAl thamadhu EzhEzh thalaimuRaiyOrum perumai peRRAr enal - pannirunAmap pATTu Link
2864 2.8 aNaivadhu emperumAnadhu mOkShamaLikkum thanmaiyai ulagaththArkku upadhEsiththal Link
2875 2.9 emmAvIDu puruShArththa niShkarSham paNNudhal Link
2886 2.10 kiLaroLi puruShArththa niShkarSham paNNudhalkIzh nishkarshiththa purushArththaththaip peRum poruTTuth thirumAlirunjchOlai malaiyai AsrayikkumpaDi piRarkku upadhEsiththal Link
Thiruvaymozhi Moondram Paththu - Nammazhvar Link
2897 3.1 muDichchOdhi anaiththaiyum vyApikkum viShNuvAna vEngkaDavaniDam mOkShapalamAna kaingkaryam seyya AsaippaDudhal Link
2908 3.2 munnIrnjAlam AzhvAr azhagaraith tham indhiriyangkaLin kuRaiyAl pUrNAnubavam paNNa muDiyAmal varundha, emperumAn ivaradhu kalakkaththaith thIrththal Link
2919 3.3 ozhivil kAlam thiruvEngkaDamuDaiyAn thiruvaDigaLil kAlamellAm vazhuvilA aDimai seyyap pAriththal Link
2930 3.4 pugazhunalloruvan emperumAn epporuLumAy niRpadhaip pEsi vAchikamAna aDimai seydhal Link
2941 3.5 moymmAm bagavath kaingkaryam paNNugiRavargaLaik koNDADiyum, allAdhArai nindhiththum aruLich cheydhal Link
2952 3.6 seyyathAmarai kaingkaryam seyvadhaRkup para vyUha vibavangkaLaik kATTilum archchAvathAramE eLidhenRu aruLich cheydhal Link
2963 3.7 payilum aDiyArgaLiDaththil ALAnArkkuth thAm ATpaTTiruththalai aruLich cheydhal Link
2974 3.8 muDiyAnE karaNangkaLum thAmum peruviDAyppaTTup pEsudhal Link
2985 3.9 sonnAl mannA manisaraip pADAmal paramanaith thudhikkumpaDi pulavarkku upadhEsiththal Link
2996 3.10 sanmampalapala emperumAnadhu avathAra guNachEShTithangkaLai anubavikkaiyAlE thamakku oru kuRaiyuminRi ellA iShTangkaLum uNDAnamaiyai aruLich cheydhal Link
Thiruvaymozhi Nangam Paththu - Nammazhvar Link
3007 4.1 oru nAyagam 'aishvaryam aRpamAy nilaiyaRRadhAy iruppadhu, AthmAnubhavam thAzhndhadhu, bhagavadhanubhavamE thalai siRandhadhu' enRu piRarkku upadhEsiththal Link
3018 4.2 pAlanAy kAladhEsangkaLAl vilagi irukkaiyAl miga aridhAna bagavadhanubavangkaLai AsaippaTTu naiginRa thalaimagaLin thanmai kaNDu thAy irangkik kURum pAsuram Link
3029 4.3 kOvaivAyAL virumbiyapaDiyE kAlOpAdhiyaik kazhiththu emperumAn thannaik kATTa, AzhvAr avanadhu praNayithva guNaththil IDupaTTu aruLich seydhal Link
3040 4.4 maNNai kalandha emperumAn maRaiya niRka, piRivARRAdha nilaiyil pOlikaNDu mElvizhundhu varundhum thalaiviyin nilaiyaith thAy uraikkum pAsuram Link
3051 4.5 vIRRirundhu emperumAn thanadhu perumai ellAm thOnRak kATchi aLiththuk kalakka, AzhvAr avanai mangkaLAshAsanam paNNith thuyar thIrndhu magizhdhal Link
3062 4.6 thIrppArai emperumAn pirindhavuDan parAngkusa nAyagi mayangka, mayakkam thIra thEvathAntharak kaTTuvichchiyaik koNarndha thAyaith thOzhi veRivilakka, thirunAmam kETTu nAyagi uNardhal Link
3073 4.7 sIlamillA uNarndha AzhvAr emperumAnadhu thirumEniyaik kaNDu aNaivadhaRkAga iravum pagalum varundhik kUppiDudhal Link
3084 4.8 ERALum AzhvAr 'emperumAn vENDAdha en uyirum uDaimaigaLum enakkum vENDA' enRu thalaivi pAsuraththAl pEsudhal Link
3095 4.9 naNNAdhAr AzhvAr mAlukku ATseyyAdhu thunbuRum uyirgaLaik kaNDu, kaN kalangki veRuppuRRu, thammaith thiruvaDiyil sErththuk koLLumARu emperumAnai vENDudhal Link
3106 4.10 onRum dhEvum 'srIman nArAyaNanE paradhEvathaiyAgaiyAl maRRa dheyvangkaLai viTTu avanaiyE paRRungkaL' enRu aRudhiyiTTup pEsudhal Link
Thiruvaymozhi Aindham Paththu - Nammazhvar Link
3117 5.1 kaiyAr chakkaraththu uNmaiyAna anbu illAdhirukka, poyyAgap pEsiya thamakku meyyAna pERRai aLiththAn enRu AzhvAr emperumAnadhu pEraruLaip pEsudhal Link
3128 5.2 poliga poliga srIvaiShNavar thiraLaik kaNDu vAzhththi, allAdhArai upadhEsiththuth thiruththudhal Link
3139 5.3 mAsaRu sOdhi emperumAnadhu pirivu poRukka mATTAmal, parAngkusa nAyagi Asai migundhu pazhikku anjchAmal maDalUrath thuNindhadhaik kURum pAsuram Link
3150 5.4 UrellAm maDalUrdhaRku iyalAdhapaDi iravu nINDadhu kuRiththuth thalaivi varundhik kURudhal Link
3161 5.5 engnganEyO uruveLippADu kaNDa thalaivi thAyai maRuththuraiththal Link
3172 5.6 kaDalnjAlam kaDalnjAlaththIsanaik kANAmal nondhu, avan thanmaigaLai anukariththu uyir tharikkap pArkkiRa parAngkusa nAyagiyin nilai kaNDa thAy, 'emperumAn AvEsiththAnO?' enRu nondhu kURum pAsuram Link
3183 5.7 nORRa nOnbu prApaka niShkarSham seyyum thiruvAymozhigaLil mudhalAvadhu; AzhvAr thamadhu Akinjchanyaththai [kaimmudhal illAmaiyai] eDuththuk kURi vAnamAmalaip perumAniDaththil prapaththi paNNudhal Link
3194 5.8 ArAvamudhE iraNDAvadhu. AsaippaTTa payan kiDaiyAmaiyAl, ArAvamudhAzhvAriDaththil AzhvAr tham ananyakadhithvaththai [vERevarum pugalillAmaiyai] munniTTuk koNDu thIrAdha AsaiyuDan ARRAmai pEsi alamarudhal Link
3205 5.9 mAnEy nOkku mUnRAvadhu. thirukkuDandhaiyilum pERu peRAmal thiruvallavAzh sella oruppaTTa nAyagi bakthi paravasa nilaiyAlE avvUrp puRachchOlaiyil vizhundhu, thaDukkum thOzhiyarkkuth than Arththiyaik kURi, 'andhath thiruvallavAzhp pirAnai enRu aDaivEn?' enRu kURum pAsuram Link
3216 5.10 piRandhavARum AzhvAr thAm bagavath guNAnubavaththAl urugum thanmai thavirndhu, sErndhu anubavikkach seyyumpaDi emperumAnai vENDudhal Link
Thiruvaymozhi Aram Paththu - Nammazhvar Link
3227 6.1 vaigalpUngkazhi thalaivi thiruvaNvaNDUril uRaiyum chakravarththith thirumaganiDam kAdhalAlE pakShigaLaith thUdhu viDudhal Link
3238 6.2 minniDai maDavArgaL kaNNan thAmadhiththu varak kaNDa nAyagi 'umakku vENDina sthrIgaL irukka ingkE vara vENDA' enRu UDal thiRaththinAl thaLLip pEsudhal Link
3249 6.3 nalkuravum 'praNayakalahaththil muraNpaTTa thammai vasIgariththavan, muraNpaTTadhu anaiththaiyum selvamAgak koNDu thiruviNNagaril vAzhum kUDArai vellum sIrk gOvindhan' enRu aruLich cheydhal Link
3260 6.4 kuravai Aychchiyar kaNNanuDaiya guNachEshTithangkaLai eppozhudhum pEsap peRRamaikkuk kaLiththal Link
3271 6.5 thuvaLil thOzhi thAymArai nOkkik kURum pAsuraththAlE, AzhvAr thAm emperumAniDaththu IDupaTTamaiyaip pEsudhal Link
3282 6.6 mAlukku AzhvAr emperumAnODu kalandhu vAzhap peRAmaiyAl miga naindhu, tham uDaimaigaL thAmE thammai viTTu aganRamaiyai, pirindhu varundhum thalaimagaLaik kuRiththuth thAy irangkum pAsuraththAl aruLich cheydhal Link
3293 6.7 uNNunjchORu AzhvAr thAraga pOshaga bOgyangkaL kaNNanenRu uNarndhu thirukkOLUril IDupaTTadhai, thalaivan nagar nOkkich senRa thalaimagaLaip paRRith thAy irangkum pAsuraththAlE aruLich cheydhal Link
3304 6.8 ponnulagu 'aishvaryap parappAl thammai maRandha emperumAn aDiyArODu EkarasanAgaiyAlE thUdhu viTTAl varuvan' enRu eNNi, parathvam mudhaliyavaRRil parAngkusa nAyagi paRavaigaLaith thUdhu viDudhal Link
3315 6.9 nIrAy kETTavargaL nenjchu nIrAyk karaiyavum, thirumAlukkum paramapadhaththil iruppu aridhAgavum, AzhvAr ArAdha kAdhaluDan kUppiDudhal Link
3326 6.10 ulagamuNDa alarmEl mangkai puruShakAramAgath thiruvEngkaDamuDaiyAnadhu thiruvaDigaLil sharaNam pugudhal Link
Thiruvaymozhi Ezham Paththu - Nammazhvar Link
3337 7.1 uNNilAviya 'emperumAn than thiruvaDigaLil sErAthapaDi innum indhriyangkaLAlE eththanai nAL nalivippanO?' enRu AzhvAr OlamiDudhal Link
3348 7.2 kangkulum pagalum parAngkusa nAyagi periya perumALiDaththu mOhiththirukka, 'innAyagi viShayamAga en seyya nIr eNNuginRIr?' enRu thiruththAyAr kETkum pAsuram Link
3359 7.3 veLLaich surisangku thirunAmam kETTu mayakkam theLindha pin, thAymArum thOzhimArum thaDukkavum, nAyagi thiruppEraikkuch selvEn enRu thuNindhadhaik kURum pAsuram Link
3370 7.4 Azhiyezha emperumAnadhu vijaya paramparaigaLai avan kATTak kaNDu pEsudhal Link
3381 7.5 kaRpAr vijayangkaLukku aDiyAna vibavAvathAra guNangkaLai anusandhiththu, 'indha guNAnubavaththai izhakkiRArgaLE!' enRu ulagaththArai nOkki AzhvAr irangkudhal Link
3392 7.6 pAmaru mUvulagum emperumAnadhu guNam azhagu mudhaliyavaRRai manaththAl anubaviththu, avanai nEril kaNDu anubavikka AsaippaTTu AzhvAr manamurugik kUppiDudhal Link
3403 7.7 Ezhaiyar emperumAnadhu dhivya avayava saundharyam uruveLiththORRaththAl sUzha vandhu kATchi aLikka, adhanAl varundhum thalaivi solliya pAsuram Link
3414 7.8 mAyA vAmananE pirivAl mAyAdhapaDi thammai vaiththa vichiththira sakthiyuDaiya emperumAnadhu vichiththira vibUthiyai avan kATTak kaNDu AzhvAr AchchariyappaDudhal Link
3425 7.9 enRaikkum emperumAn thanakkum than aDiyArkkum inidhAgak kavi pADumpaDi thammai ingku vaiththadhaRkuk kaimmARu illAmaiyai AzhvAr aruLich cheydhal Link
3436 7.10 inbam payakka inbakkavi pADuviththa srImannArAyaNanai AzhvAr thiruvARanviLaiyil senRu kaNDu aDimai seyyak karudhal Link
Thiruvaymozhi Ettam Paththu - Nammazhvar Link
3447 8.1 dhEvimArAvAr emperumAn thamadhu ninaivaith thalaikkaTTAmaiyAl, AzhvAr avanadhu Ashritha pArathanthriyam, yAvaiyum thAnAm nilaimai ivaigaLaich sangkiththuth theLidhal Link
3458 8.2 nangkaL varivaLai AzhvAr thAm tham AthmAvilum, adhaich sErndhavaRRilum AsaiyaRRup pOnadhai, thalaivanai nOkkich sellak karudhiya thalaivi pEchchAlE aruLich cheydhal Link
3469 8.3 angkum ingkum AzhvAr ivvibUthiyil emperumAnukkup parivar illAmai paRRi anjchi, appirAn aruLAl engkum parivar uLar enRu uNarndhu bayam thIrdhal Link
3480 8.4 vArkaDAvaruvi emperumAn thanadhu valimaiyaiyum parivar palar iruppadhaiyum kATTa, AzhvAr thiruchchengkunRUril kaNDu magizhdhal Link
3491 8.5 mAyakkUththA emperumAn vaDivazhagai nEril kANamATTAdhu AzhvAr viDAy vinjchi azhudhu araRRudhal Link
3502 8.6 elliyum AzhvAradhu peruviDAy thIrak kalakkak karudhith thirumAl thirukkaDiththAnaththil sEvai sAdhikka, AzhvAr thAm thariththamai kURudhal Link
3513 8.7 iruththum thammiDam vandhu thAm eNNiyapaDiyellAm emperumAn kalakka, andhak kalaviyai 'mayakkamO?' ena aiyamuRRu, uNmaiyenath theLindhu AzhvAr emperumAnadhu guNangkaLaip pEsudhal Link
3524 8.8 kaNgaL sivandhu thanadhu kalaviyai uRudhi peRRadhu AkkuvadhaRkAga AthmasvarUpa vailakShaNyaththai emperumAn kATTa, AzhvAr adhanaip pEsudhal Link
3535 8.9 karumANikkam AzhvAr thamadhu ananyArhashEShathvaththai, thOzhi maNavilakkukkAgath thAymArODu kURum pAsuraththAlE aruLich cheydhal Link
3546 8.10 neDumARkaDimai ananyArhashEShathvaththukku ellai nilamAna bhAgavatha shEShathvam thamakku viLaindhadhai AzhvAr pEsudhal Link
Thiruvaymozhi Onbadham Paththu - Nammazhvar Link
3557 9.1 koNDapeNDir 'karmaththAl ERpaTTa uRavinarai viTTu, iyaRkai uRavinanAy aDiyArkku ATpaDuththum emperumAnai paRRungkaL' enRu AzhvAr piRarkku upadhEsiththal Link
3568 9.2 paNDainALAlE AzhvAr iyaRkai uRavinAna emperumAnaith thiruppuLingkuDiyil kaNDu thamakku ellA uRavin kAriyamum kuRaivillAmal aruLumARu prArththiththal Link
3579 9.3 OrAyiram emperumAn 'nIr virumbiyadhai ellAm thara valla nArAyaNananRO nAn' enRu than pEruRavaik kATTa, AzhvAr avan sIlaththil IDupaTTup pEsudhal Link
3590 9.4 maiyAr AzhvAr thirumAlaich sangku chakkarangkaLuDan kANa vENDik kAdhaluDan kUppiTTu angnganamE peRRamaiyai ugandhu aruLich cheydhal Link
3601 9.5 innuyirchchEval nenjchil kaNDa nAyaganai nEril kANa AsaippaTTa parAngkusa nAyagi, avanai ninaivikkum poruLgaLAl thAn thaLarndhamai kURudhal Link
3612 9.6 urugumAl AzhvAr emperumAnadhu guNangkaLai innAppuDan kURi aruLudhal Link
3623 9.7 engkAnal parAngkusa nAyagi 'en kAdhalukkuk kAraNam thirumAlin vaDivazhagE' enRu emperumAnadhu vaDivazhagE paRRAsAgath thirumUzhikkaLaththE paRavaigaLaith thUdhu viDudhal Link
3634 9.8 aRukkumvinai parAngkusa nAyagi 'en kAdhalukkuk kAraNam thirumAlin vaDivazhagE' enRu emperumAnadhu vaDivazhagE paRRAsAgath thirumUzhikkaLaththE paRavaigaLaith thUdhu viDudhal Link
3645 9.9 malligai thalaivi thanadhu ARRAmaiyAl varundhiyadhaik kURum pAsuraththAlE thamadhu pirivuth thunbaththai AzhvAr theriviththal Link
3656 9.10 mAlai naNNi 'nIr virumbiyavai yAvum umadhu ivvuDambu muDiyum pOdhu tharuvEn' enRu AzhvArukku emperumAn aruLa, avar uvandhu, thirukkaNNapuraththilE senRu avanaich sErumARu piRarkku upadhEsiththal Link
Thiruvaymozhi Paththam Paththu - Nammazhvar Link
3667 10.1 thALa thAmarai than thiruvaDigaLai aDaindhArkkuth thAnE thuNaiyAginRa thirumOgUrk kALamEgap perumALai vazhith thuNaiyAgak koNDu, AzhvAr thAm piRavith thuyar ozhindhu paramapadham aDaiyak karudhiyadhai aruLich cheydhal Link
3678 10.2 keDumiDar thiruvananthapuraththaich sErndhAl paramapadhaththiR pOlak kaingkaryam seyyalAm enRu parOpadhEsam cheydhal Link
3689 10.3 vEymaruthOL thalaivi thalaivanadhu pirivukku irangkiya pAsuraththAlE, innum paramapadham aruLAmaiyAl, 'ennai indhap bUmiyilE vaiththu viDuvanO' enRu sangkiththu, thirumAl theLivikkath theLidhal Link
3700 10.4 sArvE AzhvAr thAm mudhalil anusandhiththa bakthi palaththODu sErndhamaiyai aruLich cheydhal Link
3711 10.5 kaNNan kazhaliNai AzhvAr emperumAniDaththu bakthi uDaiyAr seyya vENDiya seyalgaLai ellAm surungkach solli, parOpadhEsaththai niRaivu paDuththal Link
3722 10.6 aruL peRuvAr kAmugan kAminiyin azhukkugappadhu pOlE, emperumAn AzhvAradhu prAkrutha sarIraththai ugandhu, avvuDambuDan avaraip paramapadham azhaiththuch sella avaradhu isaivu pArththirundhamaiyaik kURudhal Link
3733 10.7 senjchoR kavigAL tham uDambil emperumAn migudhiyAga vaiththuLLa viruppaththai AzhvAr avanaik kAlkaTTi viDuviththuk koNDu avanadhu guNaththaip pArATTip pEsi aruLudhal Link
3744 10.8 thirumAlirunjchOlai thammiDaththu emperumAn ippOdhu miga viruppam seyvadhu kaNDa AzhvAr munbu thammai agalviththu ippOdhu ippaDi iruththaRkuk kAraNam vinavi, kURa mATTAdhu niRkum avanadhu thiRaththai viyappuRRu pEsudhal Link
3755 10.9 sUzh visumbu paranjAnaththaip peRRa AzhvAr emperumAnAl archchirAdhigathiyaik kATTap peRRu, thirunATTukkuch senRu aDiyArODu sErndhamaiyai mayarvaRRa madhinalaththAl kaNDu aruLich cheydhal Link
3766 10.10 muniyE AzhvAr paramabhakthiyAl naindhu thirumAlaith thAm sErndhamaiyai aruLich cheydhu, thiruvAymozhiyaith thalaikkaTTudhal Link
Ramanuja Nutrandhadhi - Thiruvarangaththamudhanar Link
3777 Ramanuja Nutrandhadhi Prapanna Gayatri Link