Srivashnava Magazines

Name Editor Language
Geethacharyan Sri U Ve M A Venkatakrishnan Swami Tamil
Saptagiri TTD Multiple
Sri Ramanujan Sri U Ve P B Annangarachariar Swami Tamil
Srisailesa Dayapatram Sri U Ve R Raghuraman Swami Tamil