Srivaishnava Sampradhayam


??????? ?????? ??? ????????
TCA Venkatesan

Upanyasam Link

Summary:
An introduction to Bhagavad Ramanujar's Sharanagati Gadyam - talk in Tamil by TCA Venkatesan