Manavala Mamunigal Vaibhavam
Gomadam Sampathkumarachariar Swami


Upanyasam Link

Summary:
Manavala Mamunigal Vaibhavam