Ashta Shloki
Srinivasavaradan Pattangi Swami


Upanyasam Link

Summary:
Ashta Shloki of Parasara Bhattar