Srivaishnava Sampradhayam


Bhagavad Nirhetuka Krupai
Elayavalli Sriraman Swami

Upanyasam Link

Summary:
Bhagavan's causeless mercy