Manavala Mamunigal Vaibhavam
Elayavalli Bhuvarahachariar Swami


Upanyasam Link

Summary:
Manavala Mamunigal Vaibhavam