Prapatti Upanyasam
Elayavali Bhuvarahachariar Swami


Upanyasam Link

Summary:
Upanyasam on the concept of Prapatti in Srivaishnava Sampradhayam