Srivaishnava Sampradhayam


Prapatti Upanyasam
Elayavali Bhuvarahachariar Swami

Upanyasam Link

Summary:
Upanyasam on the concept of Prapatti in Srivaishnava Sampradhayam