Bhagavat Paratvamum Azhvan SriSuktiyum
K B Devarajan Swami


Upanyasam Link

Summary:
Kooraththazhvan