Manavala Mamunigal Vaibhavam


P B Annangarachariar Swami
Tamil

MP3 Link: File

Manavala Mamunigal is the last of the great acharyas in the Acharya Haram. After Sri Ranganatha Himself took Mamunigal as His acharya, by presenting the 'Srisailesa Dayapatram' taniyan to him, the acharya haram was completed. Sri P B Annangarachariar Swami celebrates the vaibhavam of Manavala Mamunigal in this upanyasam.