Aprakruta Divyamangala Vigraha
Yogamum Sarva Phala Pradatvamum


Sri Srirangam Narasimhachariar Swami
Tamil

MP3 Link: File

Sribhashyam Srirangam Narasimhachariar Swami explains an important concept in Tattva Trayam of Swami Pillai Lokachariar, based on the vyakhyanam of Swami Manavala Mamunigal.