Ashta Shloki 2


Srinivasavaradan Pattangi Swami
Tamil

MP3 Link: File