Sri GItArthas~NgrahaH

taniyan

yatpadAmbhoruhadyAnavidhvastAsheShakalmaSaH .
vastutAmupayAto.ahaM yAmuneyaM namAmi tam ..


svadharmaj~nAnavairAgyasAdhyabhaktyekagocaraH .
nArAyaNaH paraM brahma giitaashaastre samiiritaH .. (1)

j~nAnakarmaatmike niShTe yogalakshye susaMskR^ite .
aatmaanubhootisiddhayarthe pUrvaShaTkena codite .. (2)

madhyame bhagavattatvayAthAtmyAvAptisiddhaye .
j~naanakarmAbhinirvatyo^r bhaktiyogaH prakIrtitaH .. (3)

pradhAnapuruShavyaktasarveshvaravivecanam .
karmadhiirbhaktirityaadiH poorvaseSho.antimoditaH .. (4)

asthAnasnehakArpaNyadharmAdharmadhiyA.a.akulam .
pArthaM prapannamuddishya shAstrAvataraNaM kR^iutam .. (5)

nityaatmaasa~Ngakarmehaagocaraa saa~NkhyayogadhiiH .
dvitiiye sthitadhiilakshaa proktaa tanmohashaantaye .. (6)

asaktyaa lokarakshaayai guNeShvaaropya kartR^itaam .
sarveshvare vaa nyasyoktaa tR^itiiye karmakaaryataa .. (7)

prasa~Ngaat svasvabhaavoktiH karmaNo.akarmataa.asya ca .
bhedaa j~naanasya maahaatmyaM caturthaadhyaaya ucyate .. (8)

karmayogasya saukarya shaighrayaM kaashcana tadvidhaaH .
brahmaj~naaprakaarashca pa~ncamaadhyaaya ucyate .. (9)

yogaabhyaasavidhiryogii caturdhaa yogasaadhanam .
yogasiddhiH svayogasya paaramyaM ShaShTa ucyate .. (10)

svayaathaatmyaM prakR^ityaasya tirodhiH sharaNaagatiH .
bhaktabhedaH prabuddhasya shraiShTyaM saptama ucyate .. (11)

aishvaryaaksharayaathaatmyabhagavaccaraNaarthinaam .
vedhyopaadeyabhaavaanaamaShTame bheda ucyate .. (12)

svamaahaatmyaM manuSyatve paratvaM ca mahaatmanaam .
visheSho navame yogo bhaktirUpaH prakiirtitaH .. (13)

svakalyaaNaguNaanantyakR^itsnasvaadhiinataamatiH .
bhaktyutpattivivR^iddhayarthaa vistiirNaa dashamoditaa .. (14)

ekaadashe svayaathaatmyasaakshaatkaaraavalokanam .
dattamuktaM vidipraaptyorbhaktyekopaayataa tathaa .. (15)

bhakteH shraiShTyamupaayoktirashaktasyaatmaniShTataa .
tatprakaarastvatipriitiH bhakterdvaadasha ucyate .. (16)

dehasvarUpamaatmaaptiheturaatmavishodhanam .
bandhaheturvivekashca trayodasha udiiryate .. (17)

guNabandhavidhaa teShaaM kartR^itvaM tannivartanam .
gatitrayasvamUlatvaM caturdasha udiiryate .. (18)

acinmishraadvishuddhaacca cetanaat puruShottamaH .
vyaapanaadbharanaat svaamyaadanyaH pa~njadashoditaH .. (19)

devaasuravibhaagoktipUrvikaa shaastravashyataa .
tatvaanuShTaanavij~naanasthemne ShoDasha ucyate .. (20)

ashaastramaasuraM kR^itsnaM shaastriiyaM guNataH pR^ithak .
lakshaNaM shaastrasiddhasya tridhaa saptadashoditam .. (21)

iishvare kartR^itaabuddhiH sattvopaadeyataa.antime .
svakarmapariNaamashca shaastrasaaraartha ucyate .. (22)

karmayogastapastiirthadaanayaj~naadisevanam .
j~naanyogo jitasvaantaiH parishuddhaatmani sthitiH .. (23)

bhaktiyogaH paraikaantapriityaa dhyaanaadiShu sthitiH .
traayaaNaamapi yogaanaaM tribhiranyonyasaMgamaH .. (24)

nityanaimittikaanaaM ca paraaraadhanarUpiNaam .
aatmadhShTestrayo.apyete yogadvaareNa saadhakaaH .. (25)

nirastanikhilaaGYaano dR^iShTvaatmaanaM paraanugam .
pratilabhya paraaM bhaktiM tayaivaapnoti tatpadam .. (26)

bhaktiyogastadarthii cet samagraishvaryasaadhakaH .
aatmaarthii cet trayo.apyete tatkaivalyasya saadhakaaH .. (27)

ekaantyaM bhagavatyeShaaM samaaanamadhikaariNAm .
yaavatpraapti paraarthii cet tadeevaatyantamashnute .. (28)

GYaanii tu paramaikaantii tadaayattaatmajiivanaH .
tatsaMshleShaviyogaikasukhaduHkhastadekadhiiH .. (29)

bhagavaddhyaanayogoktivandanastutikiirtanaiH .
labdhaatmaa tandatapraaNamanobuddhiindriyakiyaH .. (30)

nijakarmaadi bhaktyantaM kuryaat priityaiva kaaritaH .
upaayataaM parityajya nyasyeddheve tu taamabhiiH .. (31)

ekaantaatyantadaasyaikaratistatpadamaapnuyaat .
tatpradhaanamidaM shaastramiti giitaarthasaMgrahaH .. (32)