shrI anandAzhvAr thaniyans

akhilAtma guNAvAsam aGYAna timirApaham |
AsritAnAm sucaraNam vande anantArya deshikam ||

shrImad rAmAnujAcArya shrIpAdAmboruhadvayam |
saduttamA~Nga santAryam anantAryamaham bhaje ||

shrI anandAzhvAr aruLic seydha
shrI gOdA catu:shlOkI

nityA bhUShA nigamashirasAM nissamottu~NgavArtA
kAnto yasyAH kacavilulitaiH kAmuko mAlyaratnaiH |
sUktyA yasyAH shrutisubhagayA suprabhAtA dharitrI
saiShA devI sakala janani si~ncatAM mAmapA~NgaiH || (1)

mAtA cettulasI pitA yadi tava viShNucitto mahAn
bhrAtA cedyatishekharaH priyatamaH shrIra~NgadhAmA yadi |
GYAtArastanayAH tvaduktisarasastanyena saMvardhitAH
godA devI kathaM tvamanyasulabhA sAdhAraNA shrIrasi || (2)

kalpAdau hariNA svayaM janahitaM dR^iShTvaiva sarvAtmanAM
proktam svasya ca kIrtanaM prapadanaM svasmai prasUnArpaNam |
sarveShAM prakaTaM vidhAtumanishaM shrIdhanvinavye pure
jAtAM vaidikaviShNucittatanayAM godAmudArAMstumaH || (3)

AkUtasya pariShkriyAmanupamAmAsecanaM caxuShoH
Anandasya paraMparAmanuguNAmArAmashaileshituH |
taddormadhya kirITakoTighaTita svocChiShTa kastUrikA
mAlyAmodasamedhitAtmavibhavAM godAmudArAMstumaH || (4)