Shlokas by Sri Arulalap Perumal Emberumanar

Title Original Text Script Other
njAna sAram Sanskrit
English Sanskrit Tamil
  • Vyakhyanam - Manavala Mamunigal
  • pramEya sAram Sanskrit
    English Sanskrit Tamil
  • Vyakhyanam - Manavala Mamunigal